PAGPAPAYO: PATUNGKOL SA RESPONSABLENG PAG-UTANG AT PAGSURI SA IPINAPATAW NA INTERES SA PAGKAKAUTANG

Ang Securities and Exchanges Commission o SEC ay pinapayuhan ang publiko na maging responsable at maingat bago pumasok kasunduan o umutang. Para sa karagdang impormasyon, sundan ang link na ito mula sa SEC: http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2019/05/2019Advisory_RESPONSABLENGPAG-UTANGATPAGSURISAIPINAPATAWNAINTERES-SA-PAGKAKAUTANG-1.pdf

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *